Home / Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 19: Cụm động từ có 1 dấu trọng âm

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 19: Cụm động từ có 1 dấu trọng âm

Phrasal Verbs, Phrasal Nouns, and Speaking

– Một số cụm động từ 2 từ có dấu trọng âm chính ở động từ và không có dấu trọng âm ở phần particle. Dưới đây là những cụm động từ có 1 dấu nhấn:

‘dream of            I wouldn’t DREAM of asking you to do it.

‘hear from          We never HEARD from them again.

Lưu ý: Phần particle ở hầu hết các cụm động từ 1 dấu nhấn là giới từ

– Các cụm động từ 2 từ khác có dấu trọng âm chính ở phần particle và dấu trọng âm phụ ở động từ. Dưới đây là những cụm động từ có 2 dấu nhấn:

,doze ‘off            The sun came out and DOZED OFF.

,let ‘out                Please LET me OUT.

Lưu ý: Phần particle ở hầu hết các cụm động từ 2 dấu nhấn là trạng từ

B

– Trong cuộc hội thoại, dấu nhấn từ nằm trên phần particle trong cụm động từ 1 dấu nhấn là điều bất bình thường. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm điều này với mục đích nhấn mạnh làm nổi bật hay tạo sự tương phản:

‘smell of                              The room SMELT of roses.

It certainly smells odd, but I’m not sure what it smells OF.

‘hear of                                A: I’m surprised you’ve never HEARD of him.

‘hear from                          B: I didn’t say I hadn’t HEARD OF him, I said I hadn’t HEARD FROM him.

C

– Một số phần particle trong các cụm động từ 1 dấu nhấn có 2 dạng thức: mạnh và yếu; vd như at, for, form, of và to. Ta thường sử dụng dạng thức yếu trong các cuộc hội thoại. Nhưng nếu phần particle này nằm ở cuối câu, ta lại dùng dạng thức mạnh:

‘live for                        He LIVES for /fə/ his work.

She felt she had nothing to LIVE for /fɔ:/.

‘think of                         I was just THINKing of /əv/ you.

What on earth were you THINKing of /ɒv/?

D.

– Một số cụm động từ có thể vừa có 1 dấu nhấn vừa có 2 dấu nhấn, nhưng ý nghĩa của chúng lại khác nhau:

‘live on                         He had to LIVE on less than $10 a day.

(số tiền anh ta phải dùng trong 1 ngày)

,live ‘on                          The tradition LIVES ON in many parts of the country.

(= tiếp tục, tiếp diễn)

‘come to                        How much does all that COME to?

(= chi phí tổng là bao nhiêu)

,come ‘to                       She hasn’t COME TO yet after the accident.

(= tỉnh lại)

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Chuyên mục KinhDoanh MuaBanNhanh: Kênh Thông tin, Sự kiện, Tin tức Kinh doanh, Đầu tư, Doanh nghiệp, Doanh nhân, Làm giàu

Tư vấn hỗ trợ kinh doanh online cùng MuaBanNhanhHỗ trợ hỗ trợ quảng cáo cập …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *