Home / Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 19: Cụm động từ có 1 dấu trọng âm

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 19: Cụm động từ có 1 dấu trọng âm

Phrasal Verbs, Phrasal Nouns, and Speaking

– Một số cụm động từ 2 từ có dấu trọng âm chính ở động từ và không có dấu trọng âm ở phần particle. Dưới đây là những cụm động từ có 1 dấu nhấn:

‘dream of            I wouldn’t DREAM of asking you to do it.

‘hear from          We never HEARD from them again.

Lưu ý: Phần particle ở hầu hết các cụm động từ 1 dấu nhấn là giới từ

– Các cụm động từ 2 từ khác có dấu trọng âm chính ở phần particle và dấu trọng âm phụ ở động từ. Dưới đây là những cụm động từ có 2 dấu nhấn:

,doze ‘off            The sun came out and DOZED OFF.

,let ‘out                Please LET me OUT.

Lưu ý: Phần particle ở hầu hết các cụm động từ 2 dấu nhấn là trạng từ

B

– Trong cuộc hội thoại, dấu nhấn từ nằm trên phần particle trong cụm động từ 1 dấu nhấn là điều bất bình thường. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm điều này với mục đích nhấn mạnh làm nổi bật hay tạo sự tương phản:

‘smell of                              The room SMELT of roses.

It certainly smells odd, but I’m not sure what it smells OF.

‘hear of                                A: I’m surprised you’ve never HEARD of him.

‘hear from                          B: I didn’t say I hadn’t HEARD OF him, I said I hadn’t HEARD FROM him.

C

– Một số phần particle trong các cụm động từ 1 dấu nhấn có 2 dạng thức: mạnh và yếu; vd như at, for, form, of và to. Ta thường sử dụng dạng thức yếu trong các cuộc hội thoại. Nhưng nếu phần particle này nằm ở cuối câu, ta lại dùng dạng thức mạnh:

‘live for                        He LIVES for /fə/ his work.

She felt she had nothing to LIVE for /fɔ:/.

‘think of                         I was just THINKing of /əv/ you.

What on earth were you THINKing of /ɒv/?

D.

– Một số cụm động từ có thể vừa có 1 dấu nhấn vừa có 2 dấu nhấn, nhưng ý nghĩa của chúng lại khác nhau:

‘live on                         He had to LIVE on less than $10 a day.

(số tiền anh ta phải dùng trong 1 ngày)

,live ‘on                          The tradition LIVES ON in many parts of the country.

(= tiếp tục, tiếp diễn)

‘come to                        How much does all that COME to?

(= chi phí tổng là bao nhiêu)

,come ‘to                       She hasn’t COME TO yet after the accident.

(= tỉnh lại)

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

In bao lì xì Tết 2021 – Xuân Tân Sửu – Trâu vàng

Xưởng in bao lì xì Tết 2021 Tân Sửu – Mẫu bao lì xì Trâu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *