Home / Uncategorized / Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 3 (P3)

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 3 (P3)

Phonetics - Vowels | Britannica

CÂU TRUNG TÍNH (NEUTRAL SENTENCES)

Chúng ta luyện lại sự phân biệt giữa âm trung tính (neutral vowels) và âm mẹ (parent vowels) của nó

 

Đọc mỗi câu sau đây 3 lần

 

Bước 1: Cảm nhận nguyên âm

The neighborhood supermarket has good fruit

 

Bước 2: Cảm nhận phụ âm

The neighborh-d supermarket has g-d fruit

 

Bước 3: Đọc nhanh hơn. Vẫn cảm nhận phụ âm

The neighborhood supermarket has good fruit

 

CÂU CÓ NGUYÊN ÂM TRUNG TÍNH N#1 (NEUTRAL #1 SENTENCES)

  • I want you to vacuum the cook’s room

 

  • I w-nt you to vacuum the c-k’s room
  • I want you to vacuum the cook’s room

 

Put your foot where it should help you get a good pull

P-t your f-t where it sh-d h-lp you g-t a g-d p-ll

 

Put your foot where it should help you get a good pull

 

The cook looked in the book for a boulevard in the neighborhood

The c-k l-ked in the b-k for a b-levard in the neighborh-d

The cook looked in the book for a boulevard in the neighborhood

 

CÂU CÓ NGUYÊN ÂM TRUNG TÍNH N#2 (NEUTRAL #2 SENTENCES) She lives behind the fifth window

She l-vz behind the f-fth window

 

She livz behind the fifth window

 

East Sixth Street is the city’s cleaneast

East S-xth Street-z the c-ty’z cleaneast

East Sixth Street iz the city’z cleaneast

 

When the sweeping was finished I went to sleep

Wh-n the sweeping w-z f-nshed I w-nt to sleep

When the sweeping waz finished I went to sleep

 

He put the milk and meat into the clean refrigerator

He p-t the m- lk and meat nto the clean refr-gerator

He put the milk and meat into the clean refrigerator

 

The police office is in the fifth big building at the beach

The police off-ce –z n the f- fth b-g b-lding at the beach

The police office iz in the fifth big building at the beach

 

CÂU CÓ NGUYÊN ÂM TRUNG TÍNH #3 (NEUTRAL #3 SENTENCES)

The red train pulled into the west station

The r-d train p-lled –nto the w- st station

The red train pulled into the west station

 

My neighbors plan to stay in a tent by the lake

My neighbors plan to stay in a t-nt by the lake

My neighbors plan to stay in a tent by the lake

 

The seventh and eighth loaves of bread felt heavy on the plate

The s-vnth and eighth loaves of br-d f-lt h-vy on the plate

The seventh and eighth loaves of bread felt heavy on the plate

 

Rest in bed, that’s the tenth mistake the bank made

R- st in b-d, that’s the t-nth m-stake the bank made

Rest in bed, that’s the tenth mistake the bank made

 

CÓ NGUYÊN ÂM TRUNG TÍNH N#4 (NEUTRAL #4 SENTENCES)

In the barn they argued about guns

In the barn they argued about g-nz

In the barn they argued about gunz

 

What rug does father want from the apartment

Wh-t r-g d z father w-nt fr-m the partment

 

I watched the second bus pass the park

I watched the sec-nd b-s pass the park

I watched the second bus pass the park

 

NGUYÊN ÂM ĐÔI TRUNG TÍNH (NEUTRAL DIPHTHONGS)

Nguyên âm đôi trung tính: oor /ʊər/, eer /ɪər/, /ʊər/ như trong các từ

N1n

N2n

N3n

3n

Poor

Peer

Pear

pour

 

 

Những nguyên âm này được hình thành bằng cách phối hợp hai âm trung tính với nhau và kết thúc bằng âm R rung. Trong cách ký hiệu, n là nguyên âm trung tính thứ hai

N1n

N2n

N3n

3n*

u + ə

ɪ + ə

e + ə

ɒ + ə

u -> ə

ɪ-> ə

e -> ə

ɒ -> ə

ɒər

eər

ɪər

uər

Poor

Peer

Peer

Pour

 

 

 

Mở miệng rộng (big opening)

 

Mở miệng rộng (big opening)

 

/ʊər/

Pour/floor

 

Chúng ta luyện âm dễ trước

N1n Word List: /ʊər/

 

Poor

Tour

Pure

Sure

Manure

 

 

N2n Word list: /ɪər/

 

Peer

Tear

Cheer

Near

Sheer

 

 

N3n Word List: /eər/

Pear

Tear

Chair

Share

There

Library

Where

Cherries

Berries

 

 

3n Word List: /ɔər/

 

Pour

Tore

Chore

Shore

Floor

Of course

 

N1n

Poor

Tour

Pure

Sure

Manure

 

N2n

Peer

Tear

Cheer

Sheer

Near

 

N3n

Pear

Tear

Chair

Share

There

 

3n

Pour

Tore

Chore

Shore

Floor

 

 

CÂU CÓ NGUYÊN ÂM ĐÔI TRUNG TÍNH (NEUTRAL DIPHTHONG SENTENCES)

 

 

  1. Where is the shore?

 

  1. The chair in the library tore.

 

  1. We went from tears to cheers.

 

  1. I was sure the tour was near manure.

 

  1. It was a chore to share the floor in there.

 

 

  1. Pour pure pear juice for the poor woman.

 

Xem thêm: https://hochay.com/master-spoken-english-luyen-phat-am-tieng-anh-my-dia-so-3-hoc-hay-681.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Đáp án Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 1: Giọng (Accents 1)

1.2   British (Br) vs American (US) magazine The stress is different: on the 3rd …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *