Home / Uncategorized

Uncategorized

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 12: Hậu tố và dấu nhấn từ (2)

A. – Với những từ có hậu tố sau: -ial, -ic, -ion, -ive, -ity, dấu trọng âm chính thường ở âm tiết đứng trước những hậu tố này. ‘editor — edi’torial                          ‘atmosphere — ,atmos’pheric ac’celerate —                                    ac,cele’ration ‘instinct — in’stinctive ‘generous — ,gene’                        rosity di’verse — di’versity …

Xem Blog