Home / Uncategorized

Uncategorized

Social TV truyền hình với các mạng xã hội

Theo dõi Social TV trên các mạng xã hội để cập nhật nhanh chóng cách tiếp cận xu hướng mới giúp chia sẻ, truyền tải thông điệp của bạn đi xa hơn với Video Marketing Viral. Wantedly Kết nối Social TV trên Wantedly Coolors.co Bấm xem Social TV trên Coolors.co …

Xem Blog

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 12: Hậu tố và dấu nhấn từ (2)

A. – Với những từ có hậu tố sau: -ial, -ic, -ion, -ive, -ity, dấu trọng âm chính thường ở âm tiết đứng trước những hậu tố này. ‘editor — edi’torial                          ‘atmosphere — ,atmos’pheric ac’celerate —                                    ac,cele’ration ‘instinct — in’stinctive ‘generous — ,gene’                        rosity di’verse — di’versity …

Xem Blog