Home / Huyền Trang (page 2)

Huyền Trang

Bài thi mẫu IELTS Speaking Part 1

Topic – Friends: Q. Do you have many friends? [Why/Why not?] Q. How often do you go out with friends? [Why/Why not?] Q. Tell me about your best friend at school. Q. How friendly are you with your neighbours? [Why/Why not?] Q. Which is more important to you, friends or …

Xem Blog

Bài thi nói IELTS Speaking mẫu

Part 1: Topic – “Your neighbourhood”   – Q: Do you like the neighbourhood you live in? [Why/Why not?] – A: Yes, I do like the neighbourhood, in which I live, mainly because I have lived in this neighbourhood for a long, long time where everything is so familiar to …

Xem Blog

Cách viết dạng bài Agree or Disagree IELTS Writing Task 2

Đối với IELTS Writing Task 2 – dạng bài Agree và Disagree có nhiều cách viết bài dưới dây:   Cách viết cân bằng (balanced opinion) – đồng ý VÀ không đồng ý: – Phần Giới thiệu: Giới thiệu chủ đề và nêu lên ý kiến cá nhân đồng ý …

Xem Blog