Home / Huyền Trang

Huyền Trang

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 12: Hậu tố và dấu nhấn từ (2)

A. – Với những từ có hậu tố sau: -ial, -ic, -ion, -ive, -ity, dấu trọng âm chính thường ở âm tiết đứng trước những hậu tố này. ‘editor — edi’torial                          ‘atmosphere — ,atmos’pheric ac’celerate —                                    ac,cele’ration ‘instinct — in’stinctive ‘generous — ,gene’                        rosity di’verse — di’versity …

Xem Blog

Đáp án Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 11: Hậu tố và dấu nhấn từ (1)

11.1 (United States) Note that this speaker of American English pronounces ‘herb’ /ɜːrb/; in British English it is usually pronounced /hɜːb/. (Example: Note also that ‘medicine’ is usually pronounced with 2 syllables /ˈmedsn/, but may be pronounced with three in slow, careful speech /ˈmedɪsn/.) 1 di’saster — disastrous 2 ‘outrage …

Xem Blog

Cách tính điểm chi tiết IELTS

Phần thi IELTS Listening và IELTS Reading Bài thi nghe và đọc mỗi bài bao gồm 40 câu, với mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 điểm, tổng điểm trên thang 40 sẽ được quy ra quy chuẩn điểm IELTS từ 1-9.  Đây là thang điểm IELTS chuẩn của …

Xem Blog

Bài thi mẫu IELTS Speaking Part 3

Topic: Family 1. Is family important in your country? 2. How has the size of the family changed in the last few decades in your country? 3. How do you think the family will change in the future? 4. What role do grandparents play in the family in your country? …

Xem Blog

Bài thi mẫu IELTS Speaking Part 2

Describe someone in your family who you really admire. You should say: what relation this person is to you what are your first memories of this person how often you see this person and explain why you really admire this person.   Câu trả lời mẫu 1: I am never …

Xem Blog